Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

     A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AUREA INVEST a.s., IČ 25113658, se sídlem V Dubině 161, 25228 Černošice, Česká republika (dále také "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou: kancelář: Darwinova 19, 143 00 Praha 4; email: info@betonserver.cz; telefon: 244 403 386.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

     B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu druhá osoba (zejm. ta, která učinila objednávku, kupující, apod.) poskytla nebo osobní údaje, které správce získal při vyřizování objednávky, na základě plnění smlouvy a zákonných povinností.
 2. Správce zpracovává o druhé osobě identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, plnění smlouvy a právních povinností.
 3. Pokud nám druhá osoba svobodně udělila souhlas, pak správce zpracovává její email a datum udělení souhlasu také za účelem zasílání obchodních sdělení.

     C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

      1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi správcem a druhou osobou podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění právní povinnosti související s uzavřenou smlouvou mezi správcem a druhou osobou podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

      2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a druhou osobou; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontakt – telefonní číslo a email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, zejména rozesílání obchodního sdělení (newsletter) podle GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR).

      3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

     D. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a druhou osobou a dle legislativy Evropské unie a České republiky, vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, promlčecí či obdobné doby pro uplatnění příslušných nároků, doby stanovené právním předpisem (archivační doba, apod.).
 • V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email pro tyto účely uchováván do odvolání souhlasu.

      2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

     E. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů od správce jsou osoby:
 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (zejm. osoby poskytující účetní a daňové služby),
 • zajišťující služby provozování portálu Betonserver
 • zajišťující marketingové, poradenské a jiné odborné služby.

      2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

     F. Práva druhé osoby, jejíž osobní údaje správce zpracovává

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má druhá osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

      2. Dále má uvedená osoba právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno její právo na   ochranu osobních údajů.

     G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

     H. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním internetového formuláře každý potvrzuje, že je seznámen mj. s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, vždy však při zachování minimálního standardu ochrany osobních údajů stanoveného právními předpisy. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 3. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz